Varniku izziņas taka

Jūsu attālums līdz šim objektam

10 min. 10 min. 10 min. 10 min.

Apraksts

 

 Audiogids

 

 

 

Cauri Varniku botāniskajam-zooloģiskajam liegumam ierīkotā 5 km garā izziņas taka dabas mīļotājiem piedāvā pastaigu pa iespaidīgo apkārtni, baudot šeit sastopamo bioloģisko daudzveidību. 

Traķu vēsturiskā nacionāla parka dienvidu daļā, Traķu meža virsmežniecībā, Lentvarja mežniecībā esošais Varniku liegums aizņem 611 hektāru platību, no kuras lielāko daļu (450 ha) veido meži, bet207 ha – Ilgeles purvs. Lieguma ziemeļu daļā, Skaišča ezera krastā uz pakalna aug ļoti sens – aptuveni 200 gadu vecs ozolājs! Blakus esošais dabiski izveidojies jauktais mežs priecē ar savām simtgadīgajām priežu un egļu audzēm. Pirms 30–60 gadiem šī meža malās sāka stādīt egļu un priežu jaunaudzi. Jāatceras, ka Varniku liegumā ir unikāls meža biotops, t. i., cilvēka darbības neskarta meža platība, kurā sastopamas iznīkstošas, retas vai nekur citur nesastopamas augu sugas. Lieguma teritorijā ir pasludinātas vairākas vienotā aizsargājamo teritoriju Eiropas ekoloģiskā tīkla "Natura 2000" vietas.

Izziņas taka ved ne tikai cauri brīnišķīgiem mežiem, bet arī cauri liegumam ar pļavām, kurās vērojama biotopu daudzveidība, iespaidīgo Ilgeļa purvu un tajā esošajiem ezeriņiem. Apmeklētāju ērtībai Traķu virsmežniecība ir ierīkojusi lapenes ar soliņiem, trīs skatu laukumus un atpūtas pieturvietas, kas atrodas skaistās un grūti pieejamās lieguma vietās. Apmeklētāji var atpūsties, iepazīties ar stendos norādīto informāciju lietuviešu un angļu valodā, sniegta informācija par vietas ainavu un tās veidošanās īpatnībām, par Varniku liegumu un Traķu virsmežniecības darbību. Viens izziņas takas skatu laukums piedāvā iespēju baudīt visai atšķirīgus blakus esošus biotopus: pakalnā šalc ozolājs, nogāzes ieskauj jauktais mežs, bet lejā atrodams mežains purvs.

Lielākā izziņas maršruta daļa iet pa grunts meža taku. Taču gandrīz 1,5 km posms šķērso grūti pieejamas purvainas vietas! Lai nodrošinātu apmeklētāju drošību un piedāvātu iespēju pastaigāties unikālā apkārtnē, ierīkota 1 metru plata dēļu taka. Interesanti, ka takas izgatavošanai izmantota apses koksne, kas jau kopš senām dienām zināma kā ļoti mitrumizturīga.

Nokļūt liegumā viegli var gan ar automobili, gan kājām vai ar velosipēdu. Vienkārši jāseko norādēm un zīmēm, kas ved uz Varniku izziņas taku. Maršruta sākumā ir ierīkota autostāvvieta, bērnu rotaļu laukums un citas apmeklētājiem paredzētas ērtības. Simboliski celiņš sākas ar koka vārtiem.

 

Dabas aizsardzība

Traķu vēsturiskā nacionālā parka direkcija cenšas saglabāt teritorijas bioloģisko daudzveidību un vienlaikus radīt labvēlīgus apstākļus, lai tā palielinātos. Varniku izziņas takas izveides mērķis – saglabāt seno Varniku mežu un purvu un to unikālo floru un faunu. Traķu virsmežniecībā ierīkotā taka palīdz novirzīt apmeklētāju plūsmu, lai tiktu aizsargāta daba.

 

Aizsargājama bioloģiskā daudzveidība

Varniku botāniskais-zooloģiskais liegums – visvairāk izpētītā Traķu vēsturiskā nacionālā parka teritorijas daļa. Šeit konstatēts vairāk nekā 600 dažādu augstāko augu sugu, no kurām 16 ir iekļautas Lietuvas Sarkanajā grāmatā!

Iespaidīgs ir liegumā esošais sūnu sugu daudzums – šeit uzskaitītas 118. Četras no tām ir aizsargājamas visā Lietuvas teritorijā. Liegumā var sastapt arī Sarkanajā grāmatā ierakstītas sēnes!

Starp citu, zinātnieki novērojuši, ka pirms pusgadsimta dažas šeit augušās sūnu sugas šodien jau ir grūti atrodamas. Vairums reto sūnu liecina par īpašo meža vērtību, jo tās saistītas ar meža biotopa veidu. Tie ir iznīkstoši un visās Eiropas valstīs aizsargājami augi.

Ar dzīvnieku daudzumu izceļas gan Varniku liegumā esošie meži, gan purvi. No zīdītājiem šeit patvērumu rod lapsas, caunas, āpši, zaķi, sastopami arī brieži, stirnas un meža cūkas. Nav nekas neparasts saulainā dienā šeit sastapt parasto odzi, kas sildās uz celma.

Varniku liegumā ir atklātas 15 aizsargājamas kukaiņu un vaboļu sugas. To vidū esošā lielā karaliskā dižspāre, zaļais kokskrējējs u. tml.ir ierakstīti Sarkanajā grāmatā. Šeit var sastapt arī unikālus tauriņus. Savukārt liegumā dzīvojošās dzērves un kukaiņi ir aizsargājami visā Lietuvas teritorijā. Netrūkst arī dziedātājputnu: cīruļu, lakstīgalu, strazdu un vālodžu, kā arī plēsējputnu, kas pieder dažādām pūču, vanagu un ērgļu sugām.

 

Ilgeles purvs

Varniku lieguma dienvidu daļā aptuveni 207 ha aizņem Ilgeles purvs, kurā ir ierīkota gandrīz 1,5 km gara dēļu taka. Purvā ir četri ledāju izcelsmes ezeriņi: Balošas, Bevardis, Pilišķu un Ilgelis. Runā, ka šie ezeriņi ir viena liela ezera paliekas! Interesanti ir tas, ka Varniku lieguma ezeriņi ir slēgtā tipa – tos baro blakus esošie purvi, kuru ūdens līmenis ir par 1 metru augstāks nekā Bernardinu (Lukas) ezera ūdens līmenis. Tātad liekais Ilgeles purva ūdens aizplūst uz ezeru.


Adrese: Varnikiu mežs, Ilgelio purvs, Trakai novads, Trakai rajons.